Προϋποθέσεις εισαγωγής μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

98.-(1) Η εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, αποφασίζεται από το Συμβούλιο, εφόσον πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια του στη Δημοκρατία είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

(β) από τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης προκύπτει ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο διασφαλίζει την πλήρη, έγκαιρη και συνεχή πληροφόρηση των επενδυτών και την ομαλή κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών και ιδίως την ανεμπόδιστη διενέργεια πληρωμών από και προς τους επενδυτές·

(γ) τα μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, όπου αυτά εισάγονται και στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με αποφάσεις του που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό χαρακτήρα, να εξαρτά την εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων από οποιαδήποτε πρόσθετη προϋπόθεση που αφορά την πληροφόρηση των επενδυτών και την κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών επί των μεριδίων, προς κατοχύρωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών.