Αίτηση Εισαγωγής στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

97. (1)  Το Συμβούλιο καθορίζει με Αποφάσεις του τον τύπο της αίτησης για εισαγωγή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αφορά τον τρόπο και την διαδικασία εισαγωγής.

(2) Αφού εγκριθεί η αίτηση εισαγωγής-

(i) Το Συμβούλιο εκδίδει ανακοίνωση αναφορικά με την απόφασή του για την έγκριση της εισαγωγής των μεριδίων ή μετοχών του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(ii) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή ο Διαχειριστής, όπου εφαρμόζεται, μεριμνά για τη δημοσίευση ανακοίνωσης σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας η οποία αναφέρει τουλάχιστον-

(α) τα στοιχεία της πιο πάνω απόφασης του Συμβουλίου,

(β) τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου,

(γ) τον τόπο διάθεσης των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές ή της πρόσκλησης για εγγραφή και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και του Χρηματιστηρίου όπου αυτά είναι δημοσιευμένα ˑ και

(δ) την ημερομηνία έναρξης συναλλαγών επί των μεριδίων ή μετοχών.

(3)  Η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (ii) του εδαφίου (2) ανακοίνωση και όπου εφαρμόζεται το ενημερωτικό δελτίο μαζί με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή η πρόσκληση για εγγραφή ή το πληροφοριακό δελτίο, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή του Διαχειριστή όπου εφαρμόζεται.

(4)  Η διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, επιτρέπεται να αρχίσει μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης και των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (3).