Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

96. Στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων εισάγονται κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου-

(α) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) ή καταστατικής μορφής (Εταιρείες Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή έχουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(β) Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) ή καταστατικής μορφής (Εταιρείες Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου) ή Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή έχουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.