Ερμηνεία

95.  Για σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Επενδυτικό Σχέδιο Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων” σημαίνει ομάδα περιουσίας οποιασδήποτε νομικής μορφής που ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα και λειτουργεί συλλογικά και προς όφελος των δικαιούχων της, με σκοπό την επένδυση κατά τον τρόπο και προς τον σκοπό που τα καταστατικά της έγγραφα ή η συμφωνία συνεταιρισμού, αναλόγως της περίπτωσης, προβλέπουν και της οποίας οι δικαιούχοι δεν υπερβαίνουν τα εβδομήντα πέντε (75) πρόσωπα και δεν έχει δικαίωμα πρόσκλησης στο κοινό για διάθεση μεριδίων ή μετοχών της.