Όροι εισαγωγής ομολογιών που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως άλλου κράτους μέλους

94.-(1) Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Συμβουλίου να απαιτεί όπως οι εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο ομολογίες λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης, άυλη μορφή και τηρουμένων των διατάξεων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ή οργανισμοό τοπικής αυτοδιοίκησης και που είναι ενσωματωμένες σε έγγραφο, είναι αναγκαίο και επαρκές, αυτή η εμφάνιση να ανταποκρίνεται σε κανόνες που ισχύουν σ' αυτό το κράτος μέλος:

Νοείται ότι, όταν η εμφάνιση δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο στο κοινό.

(2) Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Συμβουλίου να απαιτεί όπως οι εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο ομολογίες λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης, άυλη μορφή και τηρουμένων των διατάξεων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, η εμφάνιση των ομολογιών που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από διεθνή οργανισμό δημοσίου χαρακτήρα και πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών:

Νοείται ότι, περί του θέματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) αποφασίζει κατά περίπτωση  το Συμβούλιο.

(3) Επιφυλασσομένης της αρμοδιότητος του Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 58 , οι Αποφάσεις του Συμβουλίου, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα του εδαφίου (2), εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.