Ερμηνεία

95.  Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου , εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"άδεια σύστασης και λειτουργίας" σημαίνει την άδεια που χορηγείται από την εποπτική αρχή του ΟΣΕΚΑ, που είναι αρμόδια για  τη σύσταση και την εποπτεία της λειτουργίας του·

"αντιπρόσωπος ΟΣΕΚΑ" σημαίνει το πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διάθεσης ή εξαγοράς μεριδίων στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου κατ’ αναλογία·

"αντισυμβαλλόμενος" σημαίνει το πρόσωπο που καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγή με τον ειδικό διαπραγματευτή.

"Ειδικός Διαπραγματευτής" σημαίνει το Μέλος του Χρηματιστηρίου που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 2 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και έχει αναλάβει την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου.

"Εταιρεία Διαχειρίσεως" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

"Κανονισμός" σημαίνει τον κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου ή αντίστοιχο κείμενο που ρυθμίζει τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχει συσταθεί·

"Συνδεδεμένα πρόσωπα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·