Μερίδια που εισάγονται στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

96. Εισάγονται μερίδια ΟΣΕΚΑ, μερίδια Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και γενικότερα μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.