Δικαίωμα απολογίας πριν από την επιβολή προστίμου

108. Το Συμβούλιο, προτού επιβάλει το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107, καλεί το πρόσωπο που βαρύνεται με παράβαση του παρόντος Νόμου σε απολογία, με υποβολή γραπτού υπομνήματος, το οποίο υποβάλλεται στην τακτή προς τούτο προθεσμία, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δέκα εργάσιμων ημερών.