Δικαίωμα απολογίας πριν από την επιβολή προστίμου

108. [Διαγράφηκε]