Δικαιώματα που καταβάλλονται από Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, ή Εταιρεία Διαχείρισης, ετήσιες συνδρομές και τέλη εγγραφής

109. [Διαγράφηκε]