Ακρίβεια και αλήθεια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

155.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκδότριας επιχείρησης παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εκδότριας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας επιχείρησης:

Νοείται ότι, οι τυχόν ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων του συγκροτήματος - ομίλου στο οποίο ανήκει η εκδότρια επιχείρηση.

(2) Σε κάθε περίπτωση, η εκδότρια επιχείρηση  παρέχει λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς την ίδια και το συγκρότημα – όμιλο, στο οποίο τυχόν ανήκει, όπως δύναται να καθορίζει το Συμβούλιο, με Αποφάσεις του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχεται αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της εκδότριας επιχείρησης.