Δημοσιοποίηση πληροφοριών ως προς τις ομολογίες

156.-(1) Η  εκδότρια επιχείρηση δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση-

(α) Κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων, ιδίως σε περίπτωση από τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου ή των επιτοκίων· και

(β) νέες εκδόσεις ομολογιών και, γενικώς δανείων, καθώς και για τις εγγυήσεις που τις συνοδεύουν.

(2) Σε περίπτωση που οι εισηγμένες ομολογίες είναι μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ή ομολογίες με δικαιώματα προς κτήση κινητής αξίας, η εκδότρια επιχείρηση δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών τις οποίες αφορούν οι εν λόγω ομολογίες.