Ανακοίνωση κατάρτισης συναλλαγών της εκδότριας επιχείρησης με όργανα της διοίκησής της και με συνδεδεμένα πρόσωπα

157.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, η εκδότρια επιχείρηση, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της ή με τα καθοριζόμενα στο  εδάφιο (3)  πρόσωπα,  ενεργεί  σύμφωνα με την κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική και ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο, καθώς και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή τους μέσα σε προθεσμία επτά  κατ΄ ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Λιρών Κύπρου (ΛΚ 200.000) ετησίως ανά πρόσωπο ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων:

Νοείται ότι, οι παραπάνω συμφωνίες ή συναλλαγές ανακοινώνονται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο στην τακτική γενική συνέλευση της εκδότριας επιχείρησης.

(2) Η εκδότρια επιχείρηση τηρεί τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές αυτές σε ειδικούς φακέλους που  τηρεί για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο στο εδάφιο (3) πρόσωπο στα κεντρικά της γραφεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας τους.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), καθορισμένα  πρόσωπα λογίζονται και τα εξής-

(α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας επιχείρησης και οποιοσδήποτε μέτοχος ή εταίρος κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) πρόσωπα, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) και άνω, μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή παραστατικά τους πιστοποιητικά με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας επιχείρησης,

(β) πρόσωπα που κατέχουν κινητές αξίες στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή από συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις,

(δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) ‹πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση› σημαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 137.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του άρθρου 113, ως προς εκδότριες επιχειρήσεις, των οποίων οι ομολογίες είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να εξειδικεύονται  πρόσθετες υποχρεώσεις.