Παροχή πληροφοριών από εκδότρια επιχείρηση με ομολογίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

158.-(1) Εκδότρια επιχείρηση. της οποίας ομολογίες είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος δημοσιεύει στη Δημοκρατία ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούται να δημοσιεύει βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών με εκείνες που δημοσιεύει ή υποχρεούται να δημοσιεύει στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον ομολογίες της εκδότριας επιχείρησης έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο και τρίτης χώρας, η εκδότρια επιχείρηση δημοσιεύει στη Δημοκρατία πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δημοσιεύει στα τρίτα κράτη ή παρέχει στην αγορά της τρίτης χώρας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των ομολογιών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118, όπως δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει σε εκδότρια επιχείρηση τη δημοσίευση πληροφοριών, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις αποφάσεις της κατά το εδάφιο (4) και στο Συμβούλιο.