΄Ιση μεταχείριση ομολογιούχων

159. Το κράτος, οι κρατικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως και οι διεθνείς οργανισμοί δημοσίου χαρακτήρα που εκδίδουν ομολογίες που εισάγουν ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο προβλέπουν στους όρους εκδόσεως του ομολογιακού δανείου και διασφαλίζουν στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους του εκδότη προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης. Το κράτος, οι κρατικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι διεθνείς οργανισμοί δημοσίου χαρακτήρα που εκδίδουν ομολογίες που εισάγουν ή είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο προβλέπουν στους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου και διασφαλίζουν στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους του εκδότη προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης.