Διάθεση πληροφοριών στους ομολογιούχους

160.Οι εκδότες ομολογιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159 διαθέτουν στη Δημοκρατία την υποδομή που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων και, ιδίως -

(α) Δημοσιεύουν ανακοινώσεις ή γνωστοποιούν μέσω εγκυκλίων στους ομολογιούχους τη διεξαγωγή συνελεύσεων των ομολογιούχων, την πληρωμή τόκων και την εξόφληση των ομολογιών,

(β) διευκολύνουν την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, παρέχοντας στους ομολογιούχους με πρόσφορο τρόπο την απαιτούμενη ενημέρωση και, ιδίως, καθιστώντας γνωστές τις προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους,

(γ) ορίζουν πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους.