Παροχή πληροφοριών για ομολογίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

161.-(1) Οι εκδότες ομολογιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159, των οποίων ομολογίες είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος, δημοσιεύουν στη Δημοκρατία τουλάχιστον ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούνται να δημοσιεύουν βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών με εκείνες που δημοσιεύει ή υποχρεούται να δημοσιεύει στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον ομολογίες των εκδοτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159 έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο και τρίτου κράτους, οι εκδότες αυτοί δημοσιεύουν και στη Δημοκρατία πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δημοσιεύουν στο εν λόγω κράτος ή παρέχουν στην αγορά του τρίτου κράτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των ομολογιών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118 όπως δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.