Προϋποθέσεις αποκλίσεων

162.-(1) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται η μη τήρηση από εκδότη ομολογιών των υποχρεώσεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 156 όταν συντρέχουν αθροιστικώς οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Εκδότης των ομολογιών είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος·

(β) η εκδότρια επιχείρηση ιδρύθηκε και διέπεται από ειδικό νόμο που προβλέπει ειδική εποπτεία της· και

(γ) οι ομολογίες καλύπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκδότριας επιχείρησης ως προς το κεφάλαιο και την πληρωμή των τόκων από εγγύηση άλλου κράτους μέλους.

(2) Προκειμένου περί ομολογιών εισηγμένων σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.