Δημοσίευση πληροφοριών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

163.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, δύναται να επιβάλλει σε εκδότη τη δημοσίευση πληροφοριών, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση της, οι πληροφορίες αυτές-

(α) Πρέπει να δημοσιεύονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ή και

(β) ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, λόγω του σημαντικού τους χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η δημοσίευσή τους διασφαλίζει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις Αποφάσεις της κατά το εδάφιο (1) και στο Συμβούλιο.