Υποχρεώσεις εκδοτών

164. Εφόσον είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, οι εκδότες των μετοχών αυτών τηρούν τις υποχρεώσεις-

(α) Του άρθρου 128·

(β) των Τμημάτων 2, 3, 4, 5 και 7 του Κεφαλαίου Β·  και

(γ) του Κεφαλαίου Γ,

καθόλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των παραστατικών τους πιστοποιητικών.