Επιβολή από το Συμβούλιο πρόσθετων προϋποθέσεων

165.  Το Συμβούλιο με Αποφάσεις του δύναται να ορίζει και προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι εκδότες των μετοχών, των οποίων παραστατικά πιστοποιητικά είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, και δύναται να διαφοροποιεί μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου.