Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκδότριας επιχείρησης

154.-(1) Η εκδότρια επιχείρηση δημοσιεύει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με-

(α) Τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών·

(β) τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου άλλου κράτους μέλους. στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία· ή

(γ) τις διατάξεις τρίτου κράτους στο οποίο έχει συσταθεί η εκδότρια εταιρεία, οι οποίες πρέπει να είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

(2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν οπωσδήποτε -

(α) Τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συνοδευόμενες από την έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών·

(β) την έκθεση συμβούλων· και

(γ) δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υπεύθυνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των οποίων υπευθύνων το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι, με βάση τη γνώση τους, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη:

Νοείται ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύναται να καθορίζονται πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά αγορά.

(3) Αν εκδότρια επιχείρηση καταρτίζει, την ίδια χρονική περίοδο, οικονομικές καταστάσεις σε μη ενοποιημένη μορφή και οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη μορφή, δημοσιεύει αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(4) Κατόπιν αίτησης της εκδότριας επιχείρησης προς το Συμβούλιο, το τελευταίο, με απόφασή του, δύναται να επιτρέψει στην εκδότρια επιχείρηση να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις,  είτε μόνο σε μη ενοποιημένη είτε μόνο σε ενοποιημένη μορφή, αν η μορφή στην οποία δεν πρόκειται να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Νοείται ότι, η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτισή τους και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται.