Ανακοίνωση τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εκδότριας επιχείρησης

153.-(1) Εκδότρια επιχείρηση που προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του ιδρυτικού της εγγράφου ή του καταστατικού της, με επίπτωση στα δικαιώματα των ομολογιούχων, ανακοινώνει στο Συμβούλιο το σχέδιο των υπό τροποποίηση διατάξεων.

(2) Η ανακοίνωση του εδαφίου (1) γίνεται το αργότερο κατά το χρόνο κατά τον οποίο δημοσιεύεται η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται για να αποφασίσει επί της προτεινομένης τροποποίησης.