Διάθεση πληροφοριών στους ομολογιούχους

152. Η εκδότρια επιχείρηση διαθέτει στη Δημοκρατία την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και, ιδίως -

(α) Δημοσιεύει ανακοινώσεις ή γνωστοποιεί μέσω εγκυκλίων στους ομολογιούχους τη διεξαγωγή συνελεύσεων των ομολογιούχων, την πληρωμή τόκων και τοκομεριδίων και την εξόφληση των ομολογιών·

(β) διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τυχόν προβλεπομένων δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής, παραιτήσεως, είσπραξης τόκων, καθώς και εξοφλήσεως, παρέχοντας στους ομολογιούχους με πρόσφορο τρόπο την απαιτούμενη ενημέρωση και, ιδίως, καθιστώντας γνωστές τις προϋποθέσεις για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους·

(γ) ορίζει πιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο, για να δύνανται οι ομολογιούχοι να ασκούν σ’ αυτό τα περιουσιακής φύσης δικαιώματά τους, εκτός εάν η εκδότρια επιχείρηση εξασφαλίζει η ίδια την οικονομική εξυπηρέτηση.