Ίση μεταχείριση ομολογιούχων

151. Η εκδότρια επιχείρηση προβλέπει βάσει των ιδρυτικών και καταστατικών της εγγράφων και διασφαλίζει και στην πράξη την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του αυτού δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτές τις ομολογίες:

Νοείται ότι, ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει τη διενέργεια, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, προσφορών προεξαγοράς εκ μέρους της εκδότριας επιχείρησης προς ορισμένους ομολογιούχους, ιδίως λόγω προτεραιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση των όρων έκδοσης.