Τήρηση από την εκδότρια επιχείρηση της νομοθεσίας του κράτους σύστασής της και του παρόντος Νόμου

150.  Η εκδότρια επιχείρηση τηρεί-

(α) Τις διατάξεις του κράτους, στο οποίο συστάθηκε, και που διέπουν τη νομική της κατάσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία της, καθώς και

(β) τις  διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότησή Οδηγιών ή Αποφάσεων,

καθόλο το χρόνο κατά τον οποίο οι ομολογίες της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.