Εξειδίκευση υποχρεώσεων εκδοτριών εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου

149.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 113 με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται  οι υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιρειών, των οποίων μετοχές είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου-

(α) Ως προς τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υποχρεούνται να δημοσιεύουν σύμφωνα με το Τμήμα 1 ή και το Τμήμα 2,

(β) ως προς τη διαδικασία δημοσίευσης,

(γ) ως προς το χρόνο διενέργειας της δημοσίευσης, και

να εξειδικεύονται περαιτέρω υποχρεώσεις τους προς πληροφόρηση των επενδυτών.