Εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται σε περισσότερα κράτη μέλη

148. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να δημοσιευτεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν επαφών με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, δύναται, με απόφασή της, να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος, προκειμένου να γίνει δεκτό ως μοναδικό το κείμενο της έκθεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κράτους μέλους, σε χρηματιστήριο του οποίου εισήχθηκαν για πρώτη φορά οι μετοχές της εκδότριας εταιρείας ή κείμενο που να το προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο.