Εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται σε τρίτη χώρα

147.Σε περίπτωση κατά την οποία  εκδότρια εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο τρίτης χώρας δημοσιεύει σε τρίτη χώρα εξαμηνιαία έκθεση, το Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να της επιτρέπει να δημοσιεύει την έκθεση αυτή στη θέση της εξαμηνιαίας εκθέσεως που προβλέπεται στο παρόν Τμήμα, εφόσον οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ισοδύναμες με εκείνες που θα δημοσιεύονταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.