Παράλειψη πληροφοριών η δημοσίευση των οποίων θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή ζημιογόνα για την εκδότρια εταιρεία

146.-(1) Κατόπιν αιτήσεως της εκδότριας εταιρείας που υποβάλλεται στο Συμβούλιο, αυτό δύναται να επιτρέψει να μην συμπεριληφθούν στην εξαμηνιαία έκθεση ορισμένες πληροφορίες, η δημοσίευση, των οποίων επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος, εάν κρίνει ότι η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή ζημία της εκδότριας εταιρείας, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μη δημοσίευση των πληροφοριών αυτών δεν προκαλεί κίνδυνο παραπλανήσεως του κοινού σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που είναι ουσιώδη για την αξιολόγηση και αποτίμηση των εν λόγω μετοχών:

Νοείται ότι, υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των γεγονότων, στα οποία στηρίζεται η αίτηση απαλλαγής είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας και οι υπογράφοντες την αίτηση.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ισχύουν και για τις τυχόν διαφοροποιημένες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εκδότριες εταιρείες  κατ' εφαρμογή του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου Β και του Τμήματος 3.