Μνεία για έλεγχο ή μη από ανεξάρτητο, εγκεκριμένο ελεγκτή

145.-(1) Η εκδότρια εταιρεία αναφέρει στην εξαμηνιαία της έκθεση εάν αυτή έχει ελεγχθεί ή όχι από ανεξάρτητο, εγκεκριμένο ελεγκτή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η εξαμηνιαία έκθεση έχει ελεγχθεί από  εγκεκριμένο ελεγκτή, η έκθεση του τελευταίου και οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις του δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην έκθεση.