Προϋποθέσεις, και λειτουργίες Ειδικού Διαπραγματευτή

34 Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42(2), καθορίζονται -

(α)οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι δυνατόν να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής για την κατάρτιση συναλλαγών σε συγκεκριμένη αξία:

Νοείται ότι, η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(β) οι υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή·

(γ) οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες το Χρηματιστήριο θα αξιολογεί, γνωστοποιώντας περιοδικά στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου που ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές·

(δ) τα δικαιώματα, τα οποία θα καταβάλλονται για συναλλαγές, που γίνονται από Ειδικό Διαπραγματευτή, στα πλαίσια της ειδικής διαπραγμάτευσης που ενεργεί για συγκεκριμένη αξία, τα οποία είναι δυνατό να χαρίζονται ή να είναι λιγότερα από τις υπόλοιπες συναλλαγές που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο· και

(ε) η διαδικασία και τα προσόντα που απαιτούνται, προκειμένου η Επιτροπή Πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, να πιστοποιεί τα προσόντα προσώπων που ενδιαφέρονται να υπηρετούν ως Υπεύθυνοι Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή στελέχη Τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης:

Νοείται ότι, το άρθρο 28 του περί Εταιρειών Νόμου δεν εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές οι οποίοι θα λάβουν άδεια με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δυνατό να διαφοροποιεί οποιαδήποτε απόφασή του η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αναλόγως του αν η ειδική διαπραγμάτευση αφορά την Αγορά Παραγώγων ή τις άλλες Αγορές.