Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, βοηθοί αυτών και υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

34.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου καταρτίζουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τους μέσω των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(2) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου διορίζει, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους ως τα μόνα αρμόδια πρόσωπα για να το εκπροσωπούν για θέματα κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις σχέσεις του με το Χρηματιστήριο.

(3) Τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους επικουρούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι:

Νοείται ότι, κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και από βοηθούς χρηματιστηριακούς εκπρόσωπους, που ενεργούν υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

(4) Τους τερματικούς σταθμούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών των Μελών του Χρηματιστηρίου δικαιούνται να χειρίζονται μόνον οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι. Δικαίωμα χρήσης έχουν και οι βοηθοί τους, υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όπως δύναται να καθορίζεται ειδικότερα με Απόφαση του Συμβουλίου:

Νοείται ότι με Απόφαση του Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται κανόνες για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και για την επίβλεψή τους από τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους.

(5) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου οφείλει να διαθέτει πάντοτε τουλάχιστον ένα πρόσωπο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών», το οποίο επιμελείται της προσήκουσας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει το Μέλος του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, ο υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν ευθύνεται προσωπικά για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Μέλους του Χρηματιστηρίου από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

(6) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης  χρηματιστηριακών συναλλαγών δεν επιτρέπεται να απασχολούνται συγχρόνως σε περισσότερα από ένα Μέλη του Χρηματιστηρίου ή από Μέλος του Χρηματιστηρίου και μέλος χρηματιστηρίου της αλλοδαπής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέλος του Χρηματιστηρίου είναι εγγεγραμμένο και σε χρηματιστήριο του εξωτερικού, δύναται να απασχολεί τον ίδιο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και τον ίδιο  υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(7) Εάν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών Μέλους του Χρηματιστηρίου που δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω Μέλος εκπροσωπείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες:

(α) για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(i) από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο·

(ii) από άλλο πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους·

(β) για την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών από πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του Μέλους,

υπό την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) και της παραγράφου (β), την προσωρινή εκπροσώπηση εγκρίνει το Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και το χρονικό διάστημα της προσωρινής εκπροσώπησης.

(8) Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να χορηγεί προσωρινή έγκριση εκπροσώπησης, διάρκειας μέχρι της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου.

(9) Το Συμβούλιο αποφασίζει αναφορικά με την έγκριση εκπροσώπησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) κρίνοντας τη γνώση του προσώπου που καλείται  να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού  χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, κατά περίπτωση, καθώς και την αξιοπιστία του:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να εξαρτήσει την παροχή της έγκρισης από ειδικές προϋποθέσεις και όρους, που καθορίζει  με Απόφασή του.

(10) Το Συμβούλιο, σε έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να αποφασίζει παράταση της χορηγηθείσας κατά το εδάφιο (7) άδειας προσωρινής εκπροσώπησης για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών κρίνοντας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (9).