Δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές Χρηματιστηρίου

33. Το Συμβούλιο, με Απόφασή του, καθορίζει τα καταβλητέα στο Χρηματιστήριο δικαιώματα και ετήσιες συνδρομές, καθώς και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου.