Υποχρεώσεις Μελών του Χρηματιστηρίου

32.-(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τα αφορούν καθ'όλη την περίοδο που διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους και, ιδίως να τηρούν τους ισχύοντες στο Χρηματιστήριο κανόνες για την  κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών.

(2) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τέτοια οργάνωση και δομή, έτσι ώστε, λαμβανομένων υπόψη της έκτασης και του όγκου των εργασιών τους, να είναι σε θέση να εκπληρώνουν προσηκόντως και εμπροθέσμως τις έναντι του Χρηματιστηρίου υποχρεώσεις τους ως προς τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν και ως προς την εκκαθάρισή τους.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να τίθενται κανόνες για τη διενέργεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την εκκαθάρισή τους.

(4) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Συμβούλιο εφόσον-

(α)(i) κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την αφαίρεση ή την αναστολή της άδειας παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31·

(ii) εγερθεί εναντίον τους αίτηση για την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης και διορισμού εκκαθαριστή·

(iii) ασκηθεί εναντίον τους οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη θέση τους σε κατάσταση αφερεγγυότητας, που αφορά, την εκκαθάριση ή την διάλυση της εταιρείας ενόψει αναδιοργάνωσής της, εφόσον η διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αναστολή των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σ'αυτά.

(β) τους επιβληθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, κυρώσεις που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα με την δραστηριοποίησή τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου και την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτή, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.

(γ) τους επιβληθούν κυρώσεις από αρμόδια εποπτική αρχή άλλης χώρας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα τους ως Μελών του Χρηματιστηρίου ή την εν γένει παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από αυτά.