Μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ και προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων, την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου αποκτούν Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(2) Το Συμβούλιο χορηγεί σε Ε.Π.Ε.Υ. την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αιτήσεώς της, εφόσον αυτή πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)Έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, κατά τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο.

(β) δικαιούται να παρέχει, είτε την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών πελατών της για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Μέρους II του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας  για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα, είτε και τις δύο αυτές επενδυτικές υπηρεσίες·

(γ) διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εξαιρεί από την προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου, Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέλος χρηματιστηρίου τέτοιου κράτους.

(δ) διαθέτει χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34.

(ε) [Διαγράφηκε].

(3) Οι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου καταχωρούνται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο.

(4) Το Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Μέλους του Χρηματιστηρίου κατόπιν αίτησης του ιδίου του Μέλους (οικειοθελής αποχώρησης), εφόσον τούτο δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του Χρηματιστηρίου.

(5) Με απόφαση του Συμβουλίου δύνανται-

(α) να ρυθμίζονται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και κρίσεως της αίτησης προς απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο·

(β) να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) και να τίθενται, ιδίως, κανόνες για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, οι υποχρεώσεις που τίθενται με τους κανόνες αυτούς δεν επιτρέπεται να συνιστούν πρόσθετες υποχρεώσεις καταβολής κεφαλαίου, σε σχέση με τα οριζόμενα στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο, χωρίς όμως να αποκλείεται η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής εγγυήσεων και ασφαλειών για την εκκαθάριση  των αναλαμβανομένων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 41 και 42.

(γ) να ορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης Μέλους του Χρηματιστηρίου.

(δ) να ορίζονται διαφορετικές ή ειδικές προϋποθέσεις απόκτησης ή διατήρησης της ιδιότητας Μέλους ανάλογα με την Αγορά στην οποία είναι δυνατόν αυτό να ενεργεί.