Διαγραφή κιvητώv αξιώv από τo Χρηματιστήριo

30. [Διαγράφηκε]