Επιτροπή πιστοποίησης, διαδικασία πιστοποίησης προσόντων χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

35.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να ορίσει Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία επιλαμβάνεται την οργάνωση και την διενέργεια της πιστοποίησης προσόντων που οφείλουν να διαθέτουν οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(2) Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελείται από τρία μέλη που διορίζονται από Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο διορίζει και αναπληρωτικά μέλη.

(3) Με Απόφαση του Συμβουλίου, ορίζονται τα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν και ρυθμίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων των παραπάνω προσώπων και ιδίως θέματα που αφορούν-

(α) τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να διαθέτουν·

(β) τη διαδικασία απόδειξης των γνώσεων αυτών·

(γ) την πείρα τους·

(δ) τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης·

(ε) τη συχνότητα κρίσεως υπό πιστοποίηση προσώπων· και

(στ) κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά με την παραπάνω διαδικασία και την εγγραφή των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36·

(4) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που διορίζονται από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να διαθέτουν τα προσόντα· και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης  που ορίζεται με Απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Το Συμβούλιο εγγράφει στους ειδικούς καταλόγους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, τους διοριζόμενους σύμφωνα με το εδάφιο (4) από τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, τους βοηθούς τους και τους υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για εγγραφή χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους και των υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στους ειδικούς καταλόγους που καθορίζονται στο άρθρο 36, για διαγραφή τους από τους καταλόγους αυτούς, καθώς και για αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 44, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.