Ειδική τραπεζική εγγύηση Μελών

35 Α.—(1) Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν, πριν από την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής, να διατηρούν σε συνεχή βάση ειδική τραπεζική εγγύηση προς όφελος του Χρηματιστηρίου, ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων λιρών ή οποιουδήποτε μεγαλύτερου ποσού, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σκοπό τη διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών αναφορικά με την κατάρτιση, τελείωση, εκκαθάριση και χρηματικό διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(2) Η ειδική τραπεζική εγγύηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση που τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να παρέχουν με βάση το άρθρο 35.