Ανώτατο ποσό κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

35Β.—(1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Χρηματιστηρίου να καταρτίζουν χρηματιστηριακές συναλλαγές το ύψος των οποίων υπερβαίνει το υποπολλαπλάσιο ή κατ' ανώτατο όριο το τετραπλάσιο του καθαρού κεφαλαίου ή το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που τα Μέλη οφείλουν να διατηρούν, σύμφωνα με το άρθρο 35, και το ποσό της ειδικής τραπεζικής εγγύησης, με βάση το άρθρο 35Α, και/ή το ποσό οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής εγγύησης που κατατίθεται από Μέλος, όπως καθορίζει το Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτελούνται από αγορές και πωλήσεις, το ύψος της συναλλαγής καθορίζεται με βάση το αρνητικό υπόλοιπο του συμψηφισμού του συνολικού χρηματικού αντιτίμου των αγορών και πωλήσεων.

(2) Μέλος του Χρηματιστηρίου που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, που λήφθηκαν με βάση το άρθρο αυτό, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών Κανονισμών.