Κατάλογοι χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

36.-(1) Οι εκάστοτε εν ενεργεία χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακών εκπρόσωπων και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους.

(2) Το Συμβούλιο, με Απόφαση του, δύναται να εξειδικεύει θέματα εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου αποστέλλει στο Συμβούλιο κατάλογο των απασχολουμένων σ'αυτό χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Νοείται ότι, κάθε μεταβολή ανακοινώνεται αμέσως στο Συμβούλιο από το εν λόγω Μέλος.