Αποφάσεις που αφορούν την επιμόρφωση χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων και υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών

37.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται-

(α) να ρυθμίζονται θέματα επιμόρφωσης των χρηματιστηριακών εκπροσώπων, των βοηθών τους και των υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(β) να επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης ως προϋπόθεση απόκτησης ή διατήρησής της ιδιότητας  του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού του και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.