Υπoχρέωση Χρηματιστώv για τηv τήρηση Χρηματιστηριακώv Καvovισμώv και για τηv επίδειξη συμπεριφoράς αρμόζoυσας στo λειτoύργημα τoυς

37.-(1) Οι χρηματιστές oφείλoυv vα τηρoύv πιστά τoυς ισχύovτες Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς και κατά τηv άσκηση τωv εργασίωv τoυς vα επιδεικvύoυv τηv αρμόζoυσα πρoς τo λειτoύργημα τoυς αξιoπρέπεια.

(2) Χρηματιστής πoυ εvεργεί κατά παράβαση τωv Χρηματιστηριακώv Καvovισμώv ή πoυ κατά τηv άσκηση τωv εργασιώv τoυ επιδεικvύει συμπεριφoρά απάδoυσα πρoς τo λειτoύργημα τoυ, αvεξάρτητα από τυχόv πoιvική ευθύvη, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, πoυ τιμωρείται σύμφωvα με όσα oρίζovται στov παρόvτα Νόμo και τoυς Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.

(3) Το Μέλος οφείλει να διαθέτει τέτοια οργάνωση και υπηρεσίες που κατά την κρίση του Συμβουλίου και της Επιτροπής και λαμβανομένων υπόψη του είδους, της έκτασης και του όγκου των εργασιών του, το καθιστούν ικανό να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του προς τους εντολείς του μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

(4)(α) Αναγορεύεται σε Μέλος να αποδέχεται εντολή για τη διενέργεια πώλησης ή αγοράς κινητών αξιών αν, ενόψει του αριθμού εντολών που έχει ήδη αναλάβει ή γιατί είναι εν γνώσει του ότι επικρατούν οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι που δημιουργούν ιδιάζουσες συνθήκες ή λειτουργικά προβλήματα στο Χρηματιστήριο, δεν έχει τη δυνατότητα να εκκαθαρίσει τα έγγραφα που αφορούν την εν λόγω εντολή μέσα στην περίοδο που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς.

(β) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο πάνω διατάξεις σε περίπτωση που Μέλος αποδέχεται εντολή κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, το Μέλος αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα που τιμωρείται για κάθε περίπτωση αποδοχής τέτοιας εντολής με χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ£100 ή με ποινή φυλάκισης μέχρις τρεις μήνες ή και με τις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι αν Μέλος είναι ένοχο τέτοιας παράβασης για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, στην τρίτη αυτή παράβαση τεκμαίρεται ότι έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 46(ζ) και υπόκειται σε διαρκή ή προσωρινή μέχρις ενός έτους διαγραφή του από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 46.

(5) Χρηματιστής που εν γνώσει του με οποιοδήποτε τρόπο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (4) υπόκειται στην πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 44 έως 47 και η διαπίστωση διάπραξης οποιασδήποτε τέτοιας παράβασης συνεπάγεται άμεση έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας από το Συμβούλιο.