Υποχρεώσεις χρηματιστηριακών εκπροσώπων, βοηθών τους, υπεύθυνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και απασχολούμενων στα μέλη του Χρηματιστηρίου

38.-(1) Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, οφείλουν να τηρούν τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, και, κατά την άσκηση των εργασιών τους, να επιδεικνύουν την αρμόζουσα προς το λειτούργημά τους σε συναλλακτική ευθύτητα και αξιοπρέπεια.

(2) Διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος VII και στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τη διακινδύνευση της εύρυθμης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου-

(α) οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·

(β) οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι·

(γ) οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών·

(δ) όλοι οι απασχολούμενοι στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους,

που ενεργούν κατά παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή που κατά την άσκηση των εργασιών  τους επιδεικνύουν συμπεριφορά απάδουσα  προς το λειτούργημά τους, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη.