Κώδικας υποχρεώσεων Μελών του Χρηματιστηρίου

39.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου, τίθεται σε ισχύ Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.

(2) Ο Κώδικας Υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνει τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, οι υπάλληλοι και οι απασχολούμενοι σ'αυτά ως προς θέματα κατάρτισης και εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει συμπεριφοράς τους στο Χρηματιστήριο.