Καθορισμός από το Συμβούλιο ειδικών λόγων αναστολής και εξειδίκευση των προϋποθέσεων επιβολής της

186.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται ειδικοί λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας από το Χρηματιστήριο, να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής της και να ορίζεται η όλη σχετική διαδικασία.

(2) Οι Αποφάσεις του εδαφίου (1) δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως  των αγορών του Χρηματιστηρίου.