Διάρκεια αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

185.-(1) Η διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

(2) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης, το Συμβούλιο, με νέα απόφασή του, η οποία λαμβάνεται τις τελευταίες δέκα πέντε ημέρες της πρώτης περιόδου αναστολής, και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να παρατείνει για μέχρι άλλους δύο μήνες την αναστολή διαπραγμάτευσης:

Νοείται ότι, για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ή όχι της έγκρισης εκδίδεται εντός δέκα ημερών από της υποβολής σ' αυτήν της σχετικής απόφασής του Συμβουλίου:

Νοείται ότι παράλειψη έκδοσης της απόφασης λογίζεται ως έγκριση.

(4) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (2), μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.