Επικύρωση και δημοσίευση απόφασης αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

184.-(1) Η απόφαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183 επικυρώνεται  με απόφαση του Συμβουλίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη της:

Νοείται ότι, αν δεν ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου εντός της προθεσμίας αυτής, η απόφαση του άρθρου 183 παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου κατά το εδάφιο (1) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.