Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας

183.-(1) Με κοινή απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, του νόμιμου αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου ή, όταν αυτός κωλύεται, του νόμιμου αναπληρωτή του, δύναται να αποφασίζεται η αναστολή της διαπραγμάτευσης κινητής αξίας στο Χρηματιστήριο όταν δε διασφαλίζεται προσωρινά ή απειλείται η διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου ως προς την εν λόγω κινητή αξία ή όταν τούτο επιβάλλεται για την προστασία των επενδυτών και, ιδίως, όταν η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια, που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών.

(2) Η απόφαση του εδαφίου (1) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.