Δικαίωμα Συμβουλίου για υποβολή προτάσεων

182.Το Συμβούλιο δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτάσεις για τη ρύθμιση των θεμάτων που ορίζονται στα άρθρα 180 και 181.